هنرهرات

بسمه تعالی


امتحانات میاندوره ای انجمن

خوشنویسان در شهرستان خاتم

برگزار میگردد


مهلت ثبت نام : چهارشنبه88/10/23


آدرس : هرات خ امام کو چه شهید صادقزاده انجمن

خوشنویسان ایران شعبه خاتم


تلفن : 5721115-0352

[ شنبه ۱۳۸۸/۱۰/۱۲ ] [ 21:37 ] [ محمد علی سلیم پور دبیر هنر شهرستان خاتم ]
درباره وبلاگ

موضوعات کلی و جزیی از شاخه های مختلف هنر